Αρχική

Το ερευνητικό πρόγραμμα AEGIS έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός Διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Web-GIS) για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, με σκοπό την υπό προϋποθέσεις μείωση των προκαλούμενων ανθρώπινων, περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών απωλειών. Οι προσφερόμενες λειτουργίες του AEGIS είναι προσβάσιμες δωρεάν στις τοπικές πυροσβεστικές και δασικές υπηρεσίες καθώς και στις αρχές πολιτικής προστασίας, μέσω μιας εύχρηστης και σύγχρονης διαδικτυακής πλατφόρμας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο:PDF-Brochure-button

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.