Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου AEGIS, της πλατφόρμας AEGIS καθώς και της εφαρμογής για κινητή επικοινωνία AEGIS (εφεξής αποκαλούμενα συνοπτικά AEGIS) παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης.
Οι Όροι Χρήσης του διαδικτυακού τόπου AEGIS (εφεξής Όροι Χρήσης) δεσμεύουν καθένα που χρησιμοποιεί και αποκτά πρόσβαση στο AEGIS, υπό οποιαδήποτε εκδοχή και έκφανσή του.
Με την πλοήγηση και χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του AEGIS, οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης που εφαρμόζονται στο σύνολο του περιεχομένου του AEGIS ή και στα επιμέρους συστατικά μέρη του. Το AEGIS μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του διαδικτυακού τόπου του AEGIS. Η χρήση του AEGIS ύστερα από την ανακοίνωση της τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης εκ μέρους του χρήστη της.
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που υπηρετεί το AEGIS, όπως η πρόληψη, ή άλλους συναφείς νόμιμους σκοπούς, όπως η επιστημονική έρευνα και η διδασκαλία.
Σε κάθε περίπτωση η χρήση πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην βλάπτει, παρεμποδίζει ή επιβαρύνει τη λειτουργία του ΑΕGIS ή να περιορίζει ή να εμποδίζει τη χρήση του από άλλους χρήστες. Η περαιτέρω χρήση των δεδομένων υπόκειται στους όρους και στους περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
Δικαιούχος του ΑΕGIS και των δικαιωμάτων επ’ αυτού είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, της πλατφόρμας και των εφαρμογών του AEGIS διέπονται από την ελληνική νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως ισχύει. Με την επιφύλαξη των ερευνητικών και διδακτικών σκοπών, καμία τροποποίηση, δημοσίευση, παρουσίαση, αναπαραγωγή, διανομή, μετάδοση, μεταβίβαση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή εκμετάλλευση του περιεχομένου, της πλατφόρμας και των εφαρμογών του AEGIS, μερικώς ή ως σύνολο, δεν επιτρέπεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου.
Οι χρήστες που εισφέρουν περιεχόμενο ή εφαρμογές δηλώνουν ότι είναι φορείς των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν υφίστανται σε σχέση με αυτά ή/και ότι έχουν άδεια προς τούτο από τους φορείς των δικαιωμάτων. Το AEGIS δεν ευθύνεται για παραβίαση τυχόν υπαρχόντων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί περιεχομένου ή/και εφαρμογών που έχουν εισφερθεί από χρήστες.
Οι χρήστες που εισφέρουν περιεχόμενο ή/και εφαρμογές στο AEGIS δηλώνουν ότι δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων, των δικαιωμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένων.
Το AEGIS εξετάζει αιτήματα, παράπονα και καταγγελίες που κατατίθενται σε αυτό από εμπλεκόμενα ή/και θιγόμενα πρόσωπα και ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε περίπτωση παραβίασης τoυ νόμου ή/και των παρόντων Όρων Χρήσης, το AEGIS διατηρεί το δικαίωμα είτε να αποσύρει το παράνομο περιεχόμενο είτε να καταργήσει αμέσως τον λογαριασμό του χρήστη που δεν συμμορφώνεται με τον νόμο και τους Όρους Χρήσης είτε να περιορίσει την πρόσβαση αυτού.
Το περιεχόμενο και εν γένει οι υπηρεσίες του AEGIS προσφέρονται στους χρήστες με βάση «ως έχουν» και «όπως διατίθενται».
Το AEGIS δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες και εφαρμογές θα λειτουργούν αδιάλειπτα ή χωρίς σφάλματα. Ειδικότερα το AEGIS δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή αυτών των δεδομένων, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή.
Το AEGIS καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επιστημονικά πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του. Το AEGIS δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση των δεδομένων. Δεν εγγυάται το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τα υλικά, τα χαρακτηριστικά, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τις εφαρμογές, τις γνώμες, τις δηλώσεις που εισφέρονται ή και διατυπώνονται από αυτό ή και χρήστες του.
Το AEGIS δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει.
Το AEGIS αναγνωρίζει και δηλώνει ότι πολλά ή όλα τα διαθέσιμα δεδομένα είναι από τη φύση τους προσεγγιστικά και περιέχουν μερικές ανακρίβειες. Τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν από τον πάροχο/δημιουργό τους ή από το AEGIS, ενδέχεται να περιέχουν λάθη.
Κάθε πληροφορία που δημιουργείται μέσω του AEGIS θα πρέπει να χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη ότι είναι αποτέλεσμα μοντέλων και υπολογιστικών διαδικασιών στα οποία εμπεριέχονται προϋποθέσεις και περιορισμοί που προκαλούν μεταβλητή ακρίβεια και φυσική διακύμανση.
Το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα του AEGIS διατίθεται στους χρήστες αποκλειστικά για ενημερωτική χρήση και δεν πρέπει να υποκαθιστούν την επαγγελματική κρίση από το ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό και άλλο προσωπικό και τους εμπειρογνώμονες των αρμοδίων υπηρεσιών.
Οι χρήστες πρέπει να είναι εν γνώσει των ανωτέρω και να τα συνυπολογίζουν κατά τη χρήση των δεδομένων, υπηρεσιών και εφαρμογών.
Το AEGIS δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των υπηρεσιών. Ειδικότερα το AEGIS δεν ευθύνεται για λανθασμένους υπολογισμούς ή/και εσφαλμένες κρίσεις/αξιολογήσεις. To AEGIS δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές θετικές και αποθετικές που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση των δεδομένων, των υπηρεσιών και των εφαρμογών που παρέχονται στο AEGIS.
Οι Όροι Χρήσης του AEGIS διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.