Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του Παράκτιου Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου AEGIS, μιας Περιφερειακής Ερευνητικής Υποδομής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι σκοποί της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου AEGIS είναι:

  • Η συνεχής πληροφόρηση κοινωνίας, επιστημονικής κοινότητας και αρχών με παρατηρήσεις και προγνώσεις για το θαλάσσιο και παράκτιο νησιωτικό περιβάλλον του Αιγαίου
  • Η συνεχής παραγωγή νέας γνώσης απαραίτητης για την υποστήριξη της Γαλάζιας Aνάπτυξης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Η αντιστροφή της ροής νέων επιστημόνων όχι μόνο από την Ελλάδα προς το εξωτερικό αλλά και από την περιφέρεια προς τα αστικά κέντρα της χώρας
  • Η συνεχής βελτίωση του επιστημονικού υποβάθρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διατήρηση επιστημονικής ανταγωνιστικότητας και αναγνωρισιμότητας σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

Η τεχνογνωσία στην οποία βασίζεται το Παρατηρητήριο έχει συσσωρευτεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εδώ και δεκαετίες, με την έλευση παλαιότερων και εκπαίδευση νέων επιστημόνων. Η υλοποίησή του γίνεται σταδιακά, μέσω χρηματοδότησης από διαφορετικά ερευνητικά έργα και έργα υποδομής, στα πλαίσια μιας αναπτυξιακής στρατηγικής επίτευξης των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω.

Έργα Παρατηρητηρίου

Δημιουργία Υποδομής για την υποστήριξη της Γαλάζιας Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος AEGIS, 2018-2021

Η παρούσα πράξη αφορά την ενίσχυση της υποδομής του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών με σκοπό την δημιουργία Παρατηρητήριου Παράκτιου Περιβάλλοντος AEGIS

Πρότυπο Ωκεανογραφικό Σύστημα παρακολούθησης του κόλπου Καλλονής (Πρότυπο Καλλονής), 2018-2019

Το έργο “Πρότυπο Καλλονής” αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός πρότυπου συστήματος μελέτης της θαλάσσιας κυκλοφορίας και λειτουργίας των κόλπων που χαρακτηρίζουν τον παράκτιο ελληνικό χώρο.

Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)

To έργο “Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)” (MIS 5047038), υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία” (ΕΣΠΑ 2014-2020) με συγχρηματοδότηση της Ελληνικής Κυβέρνησης (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής).

Sample Headline

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.