Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του Παράκτιου Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου AEGIS, μιας Περιφερειακής Ερευνητικής Υποδομής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι σκοποί της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου AEGIS είναι:

  • Η συνεχής πληροφόρηση κοινωνίας, επιστημονικής κοινότητας και αρχών με παρατηρήσεις και προγνώσεις για το θαλάσσιο και παράκτιο νησιωτικό περιβάλλον του Αιγαίου
  • Η συνεχής παραγωγή νέας γνώσης απαραίτητης για την υποστήριξη της Γαλάζιας Aνάπτυξης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Η αντιστροφή της ροής νέων επιστημόνων όχι μόνο από την Ελλάδα προς το εξωτερικό αλλά και από την περιφέρεια προς τα αστικά κέντρα της χώρας
  • Η συνεχής βελτίωση του επιστημονικού υποβάθρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διατήρηση επιστημονικής ανταγωνιστικότητας και αναγνωρισιμότητας σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

Η τεχνογνωσία στην οποία βασίζεται το Παρατηρητήριο έχει συσσωρευτεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εδώ και δεκαετίες, με την έλευση παλαιότερων και εκπαίδευση νέων επιστημόνων. Η υλοποίησή του γίνεται σταδιακά, μέσω χρηματοδότησης από διαφορετικά ερευνητικά έργα και έργα υποδομής, στα πλαίσια μιας αναπτυξιακής στρατηγικής επίτευξης των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω.

Έργα Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)

To έργο “Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)” (MIS 5047038), υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία” (ΕΣΠΑ 2014-2020) με συγχρηματοδότηση της Ελληνικής Κυβέρνησης (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής).

Πρότυπο Ωκεανογραφικό Σύστημα παρακολούθησης του κόλπου Καλλονής (Πρότυπο Καλλονής), 2018-2019

Το έργο “Πρότυπο Καλλονής” αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός πρότυπου συστήματος μελέτης της θαλάσσιας κυκλοφορίας και λειτουργίας των κόλπων που χαρακτηρίζουν τον παράκτιο ελληνικό χώρο.

Δημιουργία Υποδομής για την υποστήριξη της Γαλάζιας Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος AEGIS, 2018-2021

Η παρούσα πράξη αφορά την ενίσχυση της υποδομής του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών με σκοπό την δημιουργία Παρατηρητήριου Παράκτιου Περιβάλλοντος AEGIS

Cori – Πρόληψη και διαχείριση θαλάσσιων κινδύνων στην παράκτια ζώνη, 2006-2008

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Interreg-ARCHIMED ο ρόλος της ομάδας θαλάσσιων φυσικών διεργασιών ήταν η εγκατάσταση ενός παράκτιου ραντάρ καταγραφής των επιφανειακών ρευμάτων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Λήμνου.

Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistigs (ENIRISST), 2019-2021

Tο έργο ENIRISST αποτελεί μια Εθνική Υποδομή που αφορά τις θαλάσσιες αλλά και χερσαίες μεταφορές, τις υποδομές που τις υποστηρίζουν, αλλά και τη σχέση τους με το περιβάλλον. Στα πλαίσια του έργου αυτού, το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν την πλατφόρμα EcoMarine, που θα φιλοξενεί πληροφορία σχετικά με τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές

Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS), 2017-2020

Στο έργο HIMIOFoTS συνεργάζονται 12 ελληνικοί ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς. Αντικείμενο του Εργαστηρίου Φυσικής και Χημικής Ωκεανογραφίας είναι η επισκευή και αναβάθμιση του συστήματος HF radar "Δάρδανος", για τη συνεχή παρακολούθηση της εισροής υδάτων της Μαύρης Θάλασσας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

Specifically Targeted for Radars Innovative Gauge, 2013-2015

Το ερευνητικό αυτό έργο εκτελείται στα πλαίσια του προγράμματος διμερούς συνεργασίας Ελλάδας - Γαλλίας «ΠΛΑΤΩΝ», με σκοπό τη δημιουργία και αξιολόγηση νέου drifter σχεδιασμένου για τον ποιοτικό έλεγχο των μετρήσεων ρευμάτων από παράκτια radar υψηλής συχνότητας.