Για την ακτογραμμή των νησιών του ΒΑ Αιγαίου υπολογίστηκε ταυτόχρονα δείκτης πλημμυρικού κινδύνου για την αναγνώριση των κομματιών ακτογραμμής με τον μεγαλύτερο κίνδυνο πλημμύρας. Ο υπολογισμός του δείκτη έγινε με σύγκριση της ακραίας θαλάσσιας στάθμης (Extreme Sea level-ESL) κατά μήκος της νησιωτικής ακτογραμμής του ΒΑ Αιγαίου (ανάλυση 25 km) για τον 21ο αιώνα (περίδος επαναφοράς 100 χρόνων,baseline και κλιματικά σενάρια RCP4.5 και RCP8.5) από την βάση δεδομένων των Vousdoukas et al. (2018) με το ψηφιακό μοντέλο ανύψωσης (Digital Elevation Model) από τα open source δεδομένα του Copernicus Land Monitoring Service (https://land.copernicus.eu/).

Έργο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)
Δράση: AEGIS+ Mare

Δείκτης πλημμυρικού κινδύνου ΒΑ Αιγαίου TR 1/100 baseline

Δείκτης πλημμυρικού κινδύνου ΒΑ Αιγαίου TR 1/100 RCP 4.5 2050

Δείκτης πλημμυρικού κινδύνου ΒΑ Αιγαίου TR 1/100 RCP 8.5 2050

Δείκτης πλημμυρικού κινδύνου ΒΑ Αιγαίου TR 1/100 RCP 4.5 2100

Δείκτης πλημμυρικού κινδύνου ΒΑ Αιγαίου TR 1/100 RCP 8.5 2100

Έργο «Παρατηρητήριο Παρακτίου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κρίσεων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)» (MIS 5047038), που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020), συγχρηματοδοτούμενο από την Ελληνική Πολιτεία (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).