Έργο: Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS), 2017-2020

Στο έργο HIMIOFoTS συνεργάζονται 12 ελληνικοί ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς. Αντικείμενο του Εργαστηρίου Φυσικής και Χημικής Ωκεανογραφίας είναι η επισκευή και αναβάθμιση του συστήματος HF radar "Δάρδανος", για τη συνεχή παρακολούθηση της εισροής υδάτων της Μαύρης Θάλασσας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

Έργο: Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistigs (ENIRISST), 2019-2021

Tο έργο ENIRISST αποτελεί μια Εθνική Υποδομή που αφορά τις θαλάσσιες αλλά και χερσαίες μεταφορές, τις υποδομές που τις υποστηρίζουν, αλλά και τη σχέση τους με το περιβάλλον. Στα πλαίσια του έργου αυτού, το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν την πλατφόρμα EcoMarine, που θα φιλοξενεί πληροφορία σχετικά με τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές, τη θαλάσσια ρύπανση γύρω από την Ελλάδα, τις ρυπαίνουσες δραστηριότητες των πλοίων και σχετικό υπολογιστή, όπως και θαλάσσια περιβαλλοντική νομοθεσία.

Έργο: Cori – Πρόληψη και διαχείριση θαλάσσιων κινδύνων στην παράκτια ζώνη, 2006-2008

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Interreg-ARCHIMED ο ρόλος της ομάδας θαλάσσιων φυσικών διεργασιών ήταν η εγκατάσταση ενός παράκτιου ραντάρ καταγραφής των επιφανειακών ρευμάτων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Λήμνου.

Έργο: Δημιουργία Υποδομής για την υποστήριξη της Γαλάζιας Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος AEGIS, 2018-2021

Η παρούσα πράξη αφορά την ενίσχυση της υποδομής του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών με σκοπό την δημιουργία Παρατηρητήριου Παράκτιου Περιβάλλοντος AEGIS που θα υποστηρίξει τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας και θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Έργο: Πρότυπο Ωκεανογραφικό Σύστημα παρακολούθησης του κόλπου Καλλονής (Πρότυπο Καλλονής), 2018-2019

Το έργο "Πρότυπο Καλλονής" αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός πρότυπου συστήματος μελέτης της θαλάσσιας κυκλοφορίας και λειτουργίας των κόλπων που χαρακτηρίζουν τον παράκτιο ελληνικό χώρο. Στόχος του έργου είναι να θέσει τις βάσεις, ώστε σε συνδυασμό με άλλες ερευνητικές πρωτοβουλίες του Εργαστηρίου Φυσικής και Χημικής Ωκεανογραφίας αλλά και ολόκληρου του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, να καταστήσουν τον Κόλπο της Καλλονής πρότυπο, ως την καλύτερα διαχειριζόμενη παράκτια περιοχή στην Ελλάδα.

Έργο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)

To έργο "Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)" (MIS 5047038), υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία” (ΕΣΠΑ 2014-2020) με συγχρηματοδότηση της Ελληνικής Κυβέρνησης (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής).