Έργο: Δημιουργία Υποδομής για την υποστήριξη της Γαλάζιας Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος AEGIS, 2018-2021
Δράση: ECOMARPOL

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί εργαλείο εκτίμησης της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από την κίνηση ενός πλοίου στο θαλάσσιο περιβάλλον και έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της Εθνικής Υποδομής ENIRISST.

Εκτιμητής Θαλάσσιας Ρύπανσης από σκάφη

Έργο «Παρατηρητήριο Παρακτίου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κρίσεων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)» (MIS 5047038), που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020), συγχρηματοδοτούμενο από την Ελληνική Πολιτεία (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).