Επίσημος ιστότοπος έργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To έργο “Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)” (MIS 5047038), υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία” (ΕΣΠΑ 2014-2020) με συγχρηματοδότηση της Ελληνικής Κυβέρνησης (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής).

Το έργο είναι το προϊόν μιας κοινής πρότασης έξι Ερευνητικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αποσκοπεί στην ίδρυση μιας Περιφερειακής Ερευνητικής Υποδομής στο Βόρειο Αιγαίο, με τους εξής Στρατηγικούς στόχους:

(i) να υποστηρίξει τη περιβαλλοντική προστασία και αειφόρο ανάπτυξη του νησιωτικού Αιγαίου

(ii) να καταστήσει το Β. Αιγαίο πόλο προσέλκυσης ερευνητικών, και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

(iii) να παρέχει σχετικές υπηρεσίες/προϊόντα στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου (αρχικά κυρίως στο Β. Αιγαίο), να
υποστηρίξει ζωτικές κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες, και να είναι αρωγός στην εφαρμογή των περιφερειακών και εθνικών νομικών υποχρεώσεων για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή των νησιωτικών περιοχών· και

(iv) να συμπληρώσει/ενισχύσει άλλες σχετικές εθνικές Υποδομές (π.χ. HIMIOFoTS και ENIRISST).

Ειδικά σε σχέση με το HIMIOFoTS, η υποδομή AEGIS+ έρχεται να γεφυρώσει την περιοχή μεταξύ ανοιχτής
θάλασσας και εσωτερικών υδάτων.

Έχουν σχεδιασθεί δράσεις που αφορούν πιλοτικές εφαρμογές της ερευνητικής υποδομής και την ανάπτυξη καινοτόμων, ειδικευμένων εργαλείων και πλατφορμών. Θα γίνουν ολοκληρωμένες πιλοτικές έρευνες με το νέο (και ήδη υπάρχοντα) εξοπλισμό σε θαλάσσια νησιωτικά περιβάλλοντα με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό και κοινωνικο-οικονομικό ενδιαφέρον (αρχικά) στο ΒΑ Αιγαίο όπως π.χ. στους ημίκλειστους κόλπους της Γέρας, Καλλονής και Μούδρου (αλλά και σε επιλεγμένες λιμενολεκάνες), για την καταγραφή των γεωμορφολογικών, υδρογραφικών/υδροδυναμικών και βιο-γεωχημικών χαρακτηριστικών και των βενθικών οικοσυστημάτων. Θα αναπτυχθεί/αξιολογηθεί αριθμητικό μοντέλο προσομοίωσης για την διάγνωση και πρόγνωση της οικολογικής κατάστασης των περιβαλλόντων αυτών κάτω από μεταβαλλόμενες συνθήκες. Θα υπάρξουν δράσεις καταγραφής/παρακολούθησης κρίσιμων θαλάσσιων ενδιαιτημάτων και θαλασσίων θηλαστικών. Θα γίνει διάγνωση/πρόγνωση της παραλιακής διάβρωσης και παράκτιου πλημμυρικού κινδύνου με state-of-the-art προσεγγίσεις/μοντέλα για (αρχικά) τις νήσους του ΒΑ Αιγαίου κάτω από διαφορετικά σενάρια Κλιματικής Αλλαγής (RCP4.5 και RCP8.5) και διάφορες περιόδους επαναφοράς ακραίων φαινομένων στον 21ο αιώνα· οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν εθνική νομική υποχρέωση κάτω από π.χ. την Οδηγία για τον Πλημμυρικό Κίνδυνο (2007/60/ΕΚ, β΄φάση εφαρμογής). Θα δημιουργηθεί διαδραστική πλατφόρμα που θα περιέχει την πληροφορία που συγκεντρώθηκε/συλλέχθηκε στα πλαίσια των πιλοτικών δράσεων του AEGIS+ MARE σε GIS περιβάλλον, κατάλογο συνδέσμων με άλλες σχετικές βάσεις δεδομένων και πλατφόρμες γεω-χωρικών δεδομένων, καθώς και ειδικευμένα διαδραστικά εργαλεία που αφορούν π.χ. τον πλημμυρικό κίνδυνο κάτω από την Κλιματική Αλλαγή.
Θα υπάρξουν επίσης δράσεις για την διάγνωση, επικοινωνία και διαχείριση άλλων σημαντικών κινδύνων για τα νησιωτικά περιβάλλοντα. Θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοσθούν πιλοτικά πλατφόρμες ανάλυσης και επικοινωνίας/διαχείρισης των σημαντικότερων χερσαίων νησιωτικών περιβαλλοντικών κινδύνων (πυρκαγιών (fireAEGIS) και χερσαίων πλημμυρών (waterAEGIS)). Θα πραγματοποιηθούν δράσεις ανάπτυξης και πιλοτικών εφαρμογών ειδικευμένων εργαλείων που θα αφορούν την επικοινωνία/διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στις ναυτικές μεταφορές (E-S.A.V.E) και την αντίληψη/διαχείριση κινδύνων (ΑΝΔΡΕΑΣ).
Η ανάπτυξη και πιλοτικές εφαρμογές της ΕΥ AEGIS+ προβλέπεται να διαρκέσουν 30 μήνες. Θα συμμετάσχουν ερευνητικά Εργαστήρια με μεγάλη σχετική τεχνογνωσία και αναγνωρισιμότητα από 4 Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συλλογικά, οι ερευνητικές ομάδες και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχουν αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία, εμπειρία και διαχειριστική ικανότητα να αναπτύξουν την προτεινόμενη ερευνητική υποδομή στον προκαθορισμένο χρόνο και προϋπολογισμό και να εξασφαλίσουν την συνέχιση της λειτουργίας της μετά το πέρας του έργου.

Δράσεις

AEGIS+ E-S.A.V.E
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Twit Filter

Περιγραφή twitter filter

Βάση Δεδομένων Παράκτιας Ζώνης

Σε αυτό το Διαδικτυακό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών έχουν ενταχθεί χαρτογραφικές αποτυπώσεις θαλάσσιων οικοτόπων, προστατευόμενων περιοχών, χρήσεων της παράκτιας ζώνης, καθώς και εκτιμήσεις θαλάσσιου πλημμυρικού κινδύνου και διάβρωσης των ακτών.

E-S.A.V.E Θαλάσσιο Ατύχημα – Ρύπανση

Η πλατφόρμα E-S.A.V.E (Shore Awareness of Vessel Emergencies) επιτρέπει την παρακολούθηση συμβάντων πλοίων που ενέχουν τη δυνατότητα θαλάσσιας ρύπανσης.

AEGIS+ Risk
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
fireAEGIS

Το σύστημα fireAEGIS είναι η συνέχεια της πετυχημένης πλατφόρμας “Πληροφοριακό Σύστημα Πρόληψης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών AEGIS” του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Εργαστήριο Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών – Τμήμα Γεωγραφίας), το οποίο σχεδιάστηκε ως μία διαδικτυακού τύπου πλατφόρμα που παρείχε πρόσβαση σε δεδομένα πρόβλεψης πυρκαγιών (κίνδυνο και συμπεριφορά), καθώς επίσης επιπλέον πληροφορίες όπως κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες, οδικά δίκτυα, χρήσεις και κάλυψη γης, θέσεις υδροληψίας, πυροσβεστικές δυνάμεις, δορυφορικές εικόνες, τύπους βλάστησης, τοπογραφία και μετεωρολογικά δεδομένα (με ροή σε πραγματικό χρόνο και προγνωστικούς χάρτες).

waterAEGIS

Το σύστημα waterAEGIS αφορά την α) μελέτη των τάσεων και προγνώσεων της παραλιακής διάβρωσης και παράκτιων και χερσαίων πλημμυρών, β) τη διάγνωση/πρόγνωση χερσαίων πλημμυρικών φαινομένων, πλήρωσης υπόγειου υδροφορέα, και λειτουργίας φραγμάτων σε νησιωτικές περιοχές του Β. και Ν. Αιγαίου, γ) την βελτιστοποίηση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης χερσαίων πλημμυρών και δ) την προβολή σε πραγματικό χρόνο των μετεωρολογικών και υδρολογικών συνθηκών σε διάφορες περιοχές της νήσου Λέσβου. Οι υπηρεσίες του συστήματος είναι προσβάσιμες για όλους του πολίτες, ενώ οι Περιφέρειες και άλλοι δημόσιοι φορείς του Β. και Ν. Αιγαίου έχουν πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένη πληροφορία.

AEGIS+ Mare
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Χαρτογράφηση βενθικών περιβαλλόντων

Τα δεδομένα των χαρτών είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν.

Δυναμική προσομοίωση παράκτιας πλημμύρας

Πρόβλεψη του πλημμυρικού κινδύνου σε επιλεγμένες παραλίες και κρίσιμες υποδομές του ΒΑ Αιγαίου.

Δείκτης πλημμυρικού κινδύνου

Για την ακτογραμμή των νησιών του ΒΑ Αιγαίου υπολογίστηκε ταυτόχρονα δείκτης πλημμυρικού κινδύνου για την αναγνώριση των κομματιών ακτογραμμής με τον μεγαλύτερο κίνδυνο πλημμύρας.

Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας Θαλάσσιου και Παράκτιου Περιβάλλοντος

Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας Θαλάσσιου και Παράκτιου Περιβάλλοντος

Προγνώσεις Θαλασσών Αιγαίου

Οι θαλάσσιες προγνώσεις βασίζονται σε τρισδιάστατα αριθμητικά μοντέλα θαλάσσιας κυκλοφορίας, που καλύπτουν τρεις διαφορετικές κλίμακες ( (i) Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο, (ii) θαλάσσια περιοχή Λέσβου, και (iii) κόλποι Γέρας και Καλλονής στη Λέσβο και Μούδρου στη Λήμνο.

Έργο «Παρατηρητήριο Παρακτίου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κρίσεων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)» (MIS 5047038), που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020), συγχρηματοδοτούμενο από την Ελληνική Πολιτεία (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).